Menu
Aarhus Kommunes Planstrategi 2015 - Klog vækst frem mod 2050. Forslag i offentlig høring. Per petri
Aarhus Kommunes Planstrategi 2015 - Klog vækst frem mod 2050

Aarhus skal være en bedre by at leve i

Planstrategi 2015 - 'Klog vækst frem mod 2050' - er vedtaget

Planstrategi 2015 er en konkret byudviklingsstrategi, der sætter retningen for de fysiske dimensioner i byvækst, overordnede infrastrukturer og disponering af arealer. Strategien lægger op til, at Aarhus bliver markant tættere. Der skal være plads til 450.000 aarhusianere og 250.000 arbejdspladser i 2050, uden at byen vokser væsentligt i areal.

Planstrategien har baggrund i de gældende visioner og overordnede mål for fremtidens Aarhus. Strategien skal i første omgang udmøntes i Kommuneplan 2017.

Planstrategi 2015 udpeger de politisk set fire væsentligste strategiske fokusområder for de kommende års byudvikling:
  • Aarhus - vækstdriver for hele landet
  • Gearet til storby
  • Bykvalitet og liveability
  • Aarhus for alle
Planstrategi 2015 består af følgende to dele:

Sammen med 'Forslag til planstrategi 2015' offentliggjordes Aarhus Kommunes Lokal Agenda 21-redegørelse 2015.

Endelig vedtagelse
Et forslag til Planstrategi 2015 var i offentlig høring i perioden 2. december 2015 – 10. februar 2016. Aarhus Byråd foretog endelig vedtagelse planstrategien den 14. september 2016.
Se referat fra byrådsmødet samt indstilling og kommenterede høringsbidrag mv. under byrådets referater.
Se annoncering og klagevejledning længere nede på denne side.

Forslag til Planstrategi 2015 er illustreret af Per Petri.

Klog vækst frem mod 2050

Strategipapiret er den ene del af 'Planstrategi 2015'. Byudviklingsstrategien sætter retningen for de fysiske dimensioner i byvækst, overordnede infrastrukturer og disponering af arealer. Planstrategien har baggrund i de gældende visioner og overordnede mål for fremtidens Aarhus.
Læs strategien her

Planlægningen siden sidst

Redegørelsesdokumentet om 'Planlægningen siden sidst' udgør den anden del af planstrategiforslaget. Dette dokument indeholder lister med de kommunetillæg og lokalplaner, der er vedtaget siden vedtagelsen af 'Planstrategi 2011', samt tre dokumenter om henholdsvis befolkningsudviklingen frem mod 2050, rummeligheden i den gældende kommuneplan i forhold til væksten i befolkningstallet, antallet af arbejdspladser m.v. og segregeringen i Aarhus.
Læs redegørelsen her

Lokal Agenda 21 Redegørelse 2015

Sammen med 'Forslag til planstrategi 2015' offentliggjordes Aarhus Kommunes 'Lokal Agenda 21-redegørelse 2015'. Heri redegøres for strategien for kommunens bidrag til en
bæredygtig udvikling i det 21. århundrede.
Læs Lokal Agenda 21 her

Annoncering: Endelig vedtagelse af 'Planstrategi 2015'

Endelig vedtagelse af Planstrategi 2015
Aarhus Byråd foretog den 14. september endelig vedtagelse af Planstrategi 2015, ”Klog vækst frem mod 2050”. Planstrategien vil nu blive lagt til grund for en fuld revision af kommuneplanen.
Planstrategien, inklusive et redegørelsesdokument om Planlægningen siden sidst, var i offentlig høring i perioden 2. december 2015 indtil 10. februar 2016. I forbindelse med den endelige vedtagelse foretog byrådet 3 præciseringer, dels af, hvilke arealer der forventes at skulle anvendes til byudvikling frem mod 2050, dels af, at med ”byen” menes de samlede byområder i Aarhus Kommune og dels af, at kommunen vil give plads til de lokale aktører i bestræbelserne på at udvikle byens grønne rum.
Byrådsprotokollen, Planstrategi 2015, Planlægningen siden sidst og mere om baggrunden og processen m.m. kan tilgås via kommunens hjemmeside: www.aarhus.dk.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst Kommuneplanchef Niels-Peter Mohr, E-mail: , npm@aarhus.dk telefon nr.: 8940 2620.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over Byrådets endelige vedtagelse af Planstrategi 2015, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet over retlige spørgsmål. Fristen for klage er ved kontortids ophør 4 uger fra denne annonces offentliggørelse, den 31.10.2016. Du klager via Klageportalen: www.nmkn.dk/klage. Her finder du også nærmere oplysning om regler, gebyrer, betalingsmetode m.v.
Såfremt et spørgsmål ønskes prøvet ved domstolene, skal sagen anlægges inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.

Planstrategi

Her kan du se hvilken fase vi er igang med at afvikle og hvor langt projektet er.

Fase 1

Byrådet skal i løbet af første halvdel af byrådsperioden fremlægge forslag til en planstrategi. Forslaget til Planstrategi er udarbejdet i en proces, hvor byrådet ved flere lejligheder har drøftet Aarhus’ udvikling frem mod 2050 – både på et internt seminar og på konferencer med deltagelse af erhverv, foreninger, institutioner, fællesråd m.fl.

Strategiudarbejdelse
01.01.2014
02.12.2015
Fase 2

Borgere, interesseorganisationer og virksomheder m.fl. opfordres til at kommentere planstrategien og fremsende ideer, forslag og synspunkter i en offentlig høring af planstrategiforslaget.

Offentlig høring
02.12.2015
10.02.2016
Fase 3

Når den offentlige høring er gennemført, vil de modtagne bemærkninger, forslag og ideer indgå i byrådets beslutningsgrundlag om den endelige vedtagelse af Planstrategi 2015. Dette vil ske i foråret 2016.

Vedtagelse af Planstrategi 2015
10.02.2016
01.06.2016
Fase 4

Efter vedtagelsen af Planstrategien skal der udarbejdes et Forslag til Kommuneplan 2017, som mere detaljeret følger op på de valgte strategier. Forslaget til Kommuneplan 2017 fremlægges i offentlig høring i vinteren 2016/2017. Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017 forventes at ske i efteråret 2017.

Kommuneplanrevision
01.06.2016
31.12.2017